top of page

Handelsbetingelser

Et Klub medlemskab omfatter adgang for en person til et åbent kontormiljø hos Stationen.Co i Sorø - på tørreloftet, der fungerer som fordybelsesområde, eller hvor der er ledige pladser i stuerne. Medlemskabet inkluderer anvendelse af fællesarealer, toilet, tekøkken samt internetforbindelse. Der er endvidere adgang til printer / scanner, som afregnes efter forbrug.
 

Ikrafttræden

Klubmedlemskabet træder i kraft, når klubmedlemmet er godkendt af Stationen.Co, og når første måneds medlemskab samt depositum for nøglebrik er indbetalt.
 

Opsigelse

Klubmedlemskabet kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den første i måneden. Mail godkendes. Lejeforholdet kan fra Stationen.Co’s side opsiges skriftligt med en måneders varsel til den første i måneden. Klubmedlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 

Pris

Klubmedlemskabet kan tegnes som månedsmedlemskab, kvartalsmedlemskab eller årsmedlemskab og inkluderer alle omkostninger til el, vand, varme og øvrige driftsudgifter. Pr. 1. januar 2024 er prisen for klubmedlemskab følgende:


Månedsabonnement: DKK 1.200 ekskl. moms


Kvartalsabonnement: DKK 3.300 ekskl. moms


Årsabonnement : DKK 12.000 ekskl. moms


Medlemskabet betales forud månedligt/ kvartalsvis / årligt. Første gang ved tegning af klubmedlemskabet.


Betaling skal ske til Stationen.Co konto i Sparekassen Kronjylland: Reg.nr. 6685, konto nr. 0012736681.


Manglende eller for sen betaling af medlemskab medfører gebyr på 250,- kr. pr. rykker samt evt. ophævelse af medlemskab og spærring af nøglebrik.
 

Der forbeholdes ret til uden særskilt varsel at regulere lejen hvert år pr. den 01.01. med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra juni måned det foregående år (gammelt indeks) til juni måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks), dog minimum 3 %.
 

Ansvar og risiko

Stationen.Co har intet ansvar for klubmedlemmets ejendele (fx it-udstyr og lign).

Ifald et klubmedlem forvolder skade på ejendom, lokaler og inventar, er medlemmet forpligtiget til at dække omkostninger til udbedring af skaderne.

 

Moms

Stationen.Co er momsregistreret og som følge heraf vil alle ydelser og udgifter i forbindelse med Klubmedlemskabet, blive tillagt moms, p.t. 25 %, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.
 

Særlige aftaler

Generelt accepteres kommunikation mellem klubmedlemmer og Stationen.Co pr. mail.
 

Det er klubmedlemmets eget ansvar at tegne en forsikring på udstyr og andet som klubmedlemmet har i det lejede.

Stationen.Co tildeles altid rimelig tid til at udbedre evt. uforudsete

hændelser der kan berøre klubmedlemskabet.
 

Ved tegning af klubmedlemskab udleveres mod depositum på DKK 400,00 en nøglebrik. Hvis udleverede nøglebrik bliver ødelagt eller forsvinder opkræves et gebyr på DKK 400,00 for ny nøglebrik.

Ved tegning af klubmedlemskab accepteres reglerne for husorden.

 

Tvister

Forhold som ikke er beskrevet i klubaftalen reguleres efter By og Boligministeriets checkliste.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med klubmedlemskabet, skal indbringes for boligretten i første instans.

bottom of page